přeskočit navigaci

UJEP

Úloha KIG FŽP v projektu

Jedním z dílčích cílů projektu je vytvořit ucelený (geo)informační systém zahrnující komplexní vývoj modelového území od daleké historie po současnost. Výsledkem bude interaktivní 3D model území v prostředí internetu (na základě technologie mapového serveru) obsahující recentní topografická data, doplněná o vrstvy historických map (vojenská mapování, stabilní katastr), současných a historických leteckých snímků, 3D digitální model terénu a vrstvy tematické, tj. identifikované a zaměřené v terénu pomocí geodetických metod nebo měřením pomocí GPS (archeologické objekty a jevy, antropogenní objekty, apod.). Součástí IS bude i geologická část.

Cíl bude naplněn pomocí následujících kroků:

  • analýza dostupných digitálních dat, kartografických děl a geodatabází;
  • georeference starých map (I., II. a III. vojenské mapování, Císařské otisky stabilního katastru, SMO5) a leteckých snímků;
  • fotogrammetrickým zpracováním historických leteckých snímků do podoby ortofoto a digitálních modelů terénu;
  • terénní sběr dat pomocí geodetických měření a mapování s přijímači GPS;
  • implementace dat do prostředí geografického informačního systému (GIS);
  • tvorba prostorové databáze, včetně atributových dat v prostředí mapového serveru, který bude přístupný přes webové rozhraní jako interaktivní internetová aplikace, a dále jako WMS (Web Mapping Services) vrstvy použitelné v GIS;
  • ve spolupráci s archeology realizovat interpretaci a verifikaci lidarových dat a výsledky implementovat do GIS.

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster