Ukončené projekty, granty a vědecko-výzkumné záměry - hlavní strana projekty.geolab.cz

Grantová agentura České republiky

Þ Vědecko výzkumný záměr na období let 2005 - 2011
Český egyptologický ústav
FF  UK v Praze - MSM0021620826 - Výzkum civilizace starého Egypta
člen řešitelského týmu, zaměření - Geoinformatika v archeologickém výzkumu - blíže na  www

Þ  projekt č. 205/07/0385 - spoluřešitel - 2007 - 2009 
Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720. řešitel Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. - FSv ČVUT Praha - http://maps.fsv.cvut.cz/gacr/

Þ projekt č. 404/06/0513 - spoluřešitel - 2006 - 2008
Výzkum egyptské Západní pouště - řešitel Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Český egyptologický ústav FF UK Praha - http://westerndesert.geolab.cz

Þ projekt č. 403/06/0243 - spoluřešitel - 2006 - 2008
Utváření sociálních struktur na pozadí měnící se kulturní krajiny v období transformace -  řešitel: Doc. J. Anděl, KG PřF UJEP Ústí nad Labem - http://gacr.geograf.cz/.


Þ 
projekt č. 205/04/0888 - spoluřešitel - 2004 - 2006
Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska - řešitel Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. - FSv ČVUT Praha
- http://projekty.geolab.cz/gacr/a
Hodnocení projektu.

A POTENTIA AD ACTUM - Od možnosti ke skutečnosti
(CZ.1.07/2.3.00/09.0168) - www
 

Spolupráce s Ministerstvem životního prostředí ČR
::
Využití GPS technologie pro studium krajiny - Projekt JRC EU s Remote Sensing Solutions Gmbh. Munchen, BRD - MOLAND PROJECT

::
Projekt VaV/640/2/01 - Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny, řešen v letech 2001 - 2002
Publikace v edici Acta Universitatis Purkynianae, řada STUDIA GEOINFORMATICA II. - příloha CD & text v PDF  &  obálka   

::
Pilotní studie projektu - Metodika přístupu k interpretaci historických map se zvláštním zřetelem k udržení a obnově ekologické stability krajiny, listopad 2000 - soubor v PDF
::
Informační technologie a jejich přínos studiu historie a krajinných změn - seminář k prvnímu roku řešení projektu - prosinec 2001 - soubor v PDF - (7.4 MB)
:: Náhledy sekcí I. a II. vojenského mapování, Müllerovo mapování - online aplikace

:: Povodí Horní Blanice v prostředí GIS - Využití historických mapových podkladů  pro sledování změn krajinného pokryvu - studie pro OEK MŽP ČR, řešena v roce 2003 - PDF

:: Historický ústav AV ČR - staré mapy na 3D modelu terénu do publikací HiÚ AV ČR

Spolupráce s ostatními subjekty
::
Koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje - část GIS - Regionální    rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Most
::
Změny ve využití krajiny mostecké pánve (Land Use/Cover) - MUS, a.s. Most, 2001

::
Využití map Stabilního katastru v oblasti ochrany kulturních památek - převod části mapového operátu SK do digitální formy pro potřeby Národního památkového ústavu, probíhá - stránky projektu
::
Aplikace geoinformačních technologií při archeologickém výzkumu v Egyptě -  http://egypt.geolab.cz

Grantová agentura ČR
::
Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska - www 

Atlas krajiny ČR
:: Spoluřešitelství v sekci 1 - Historická mapování - www

:: Aplikace environmentálního účetnictví, 1/C4/17/04, MŽP ČR, 2004-2005
- tvorba www stránek - http://www.ea-sdi.ujep.cz
- GIS prezentace statistických údajů o výdajích na OŽP a eko-průmyslu,
- spolupráce při přípravě publikaci z konference a monografie o eko-průmyslu.
Vybudování geoinformační databáze pro přeshraniční oblast Česko-Saské Švýcarsko - http://fzp.ujep.cz/kig/vav/pharecbc - Laboratoř geoinformatiky UJEP na základě žádosti odpovědného řešitel projektu poskytla výsledky a grafické výstupy ze svých  předchozích projektů.

:: Historická struktura krajiny a analýza hospodaření v pramenné oblasti Blanice - studie pro OEK MŽP ČR 2004 - stránka studie

:: Konference - KRAJINA 2002 - od poznání k integraci - soubor v PDF

© Laboratoř geoinformatiky FŽP UJEP, 2000 - 2013, webmaster