zpět na hlavní stranu

2006

2005

2004CAJTHAML, J.: Publishing Old Maps via the Internet: An Overview of Possibilities. In: Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie, Band 17, p. 218-223. Institut für Geographie und Regionalforschlung der Universität Wien, 2006. ISBN 3-900830-59-2. -
pdf.
 

CAJTHAML, J.: Zobrazování starých kartografických děl v prostředí internetu. In: GEOS 2006 - 1st International Fair of Geodesy, Cartography, Navigation and Geoinformatics - Conference Proceedings. Ed. TALICH, Milan. Praha, 2006. s. 74 abstakt, plný text na CD. ISBN 80-85881-25-X. - pdf.

 

CAJTHAML, J.: Web Map Servers. In: CTU Reports – Proceedings of WORKSHOP 2006, Prague 20.-24.2.2006. Praha: Czech Technical University, 2006. ISBN 80-01-03439-X - pdf.
 

CAJTHAML, J.: Jak publikovat staré mapy na internetu? In: Juniorstav 2006, sborník konference, Díl 8, Geodézie a kartografie, Brno 25.1.2006. VUT v Brně, 2006, ISBN 80-214-3114-8 - pdf.

 

CAJTHAML, J.: Mapserver of the Old Maps. In: Proceedings of International Symposium GIS Ostrava, 23.-25.1. 2006. VSB - Technical University of Ostrava, ISSN 1213-2454 - html.

 

Cajthaml, J.: Historické mapy v prostředí mapového serveru, Geoinformatics FCE CTU, Praha, 12.5.2006. ISSN 1802-2669. - pdf.

 

MIKŠOVSKÝ, M., ZIMOVÁ,R.: Müllerovo mapování a první vojenské mapování českých zemí (se zřetelem k digitalizaci a centrální evidenci map v Česku. In /Historická krajina a mapové bohatství Česka// : Historická geografie - Supplementum I/. Praha : Historický ústav AV ČR, 2006. s. 14-25. ISBN 80-7286-093-3. ISSN 0323-0988 - pdf.
 

MIKŠOVSKÝ, M., ZIMOVÁ,R.: Historická mapování českých zemí. In: GEOS 2006 - 1st International Fair of Geodesy, Cartography, Navigation and Geoinformatics - Conference Proceedings. Ed. TALICH, Milan. Praha, 2006. s. 78 abstakt, plný text na CD. ISBN 80-85881-25-X. - pdf.

 

VEVERKA,B.: Souřadnicové transformace v geoinformatice. In: GEOS 2006 - 1st International Fair of Geodesy, Cartography, Navigation and Geoinformatics - Conference Proceedings. Ed. TALICH, Milan. Praha, 2006. s. 46 abstakt, plný text na CD. ISBN 80-85881-25-X. - pdf.

 

ZIMOVÁ R., PEŠŤÁK J., VEVERKA B.: Historical Military Mappings of the Czech Lands - Cartographic Analysis. In /Proceedings of the First International Konference on Cartography and GIS, Borovets, 25.-28.1.2006. /Ed. T. Bandrova, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia, Bulgaria, 2006, p.36 (abstract), full text on CD. ISBN 10: 954-724-028-5, ISBN 13: 978-954-4-724-028-5. - pdf.

 

ZIMOVÁ R., PEŠŤÁK J., VEVERKA B.: Historical Military Mapping of Czech Lands - Positional Accuracy of Old Maps. /GIM International/, 2006, Volume 20, Issue10, p.21-23. Reed Business Information bv, The Netherlands, 2006. ISSN 1566-9076 - pdf.

  BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Využití starých map středního a velkého měřítka pro sledování vývoje lesů. In.: Neuhöferová, P.(ed): Historie a vývoj lesů v českých zemích.(Forest History and Development in the Czech Countries). Srní, 17. - 18.10. 2006, p.111 - 117, Katedra pěstování lesů FLE ČZU Praha, ISBN 80-213-1536-9, ISBN 97880-86874-00-5
- pdf

Boltižiar, M., BRŮNA, V., Chrastina, P., KŘOVÁKOVÁ,K., : Krajina Vysokých Tater na historických mapových podkladech. KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 2006, Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v štátoch V4, X. Medzinárodná konferencia konaná pri príležitosti XII. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí, Banská Bystrica. -
pdf.

KŘOVÁKOVÁ,K., BRŮNA, V. : Staré mapy v prostředí GIS a Internetu. In: GEOS 2006 - 1st International Fair of Geodesy, Cartography, Navigation and Geoinformatics - Conference Proceedings. Ed. TALICH, Milan. Praha, 2006. s. 45 abstakt, plný text na CD. ISBN 80-85881-25-X. -
pdf.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Interpretation of Stabile Cadastre Maps for Landscape Ecology Purposes. International Conference on Cartography &GIS. Borovets, Bulgaria, 2006, ISBN 10: 954-724-028-5; ISBN 13: 978-954-724-028-5. -
pdf

 

 

2005

2004

 CAJTHAML, J. : Využití webových mapových serverů. In: 16. kartografická konference: Mapa v informační společnosti - abstrakta, s. 34 (plný text ve sborníku na CD), Brno 2005, ISBN 80-7231-015-1 -
pdf.

 

CAJTHAML, J.: Kartografická data a jejich prezentace na internetu. In: Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ, p.9-11, Praha, 15.12.2005. ISBN 80-01-03417-8 - pdf.
 

MIKŠOVSKÝ M., ZIMOVÁ R.: Mapping the Czech lands during the 18th century. In Mapping Approaches into a Changing Word. Proceedings of the XXII International Cartographic Conference, A Coruña, Spain, 9-16.7.2005. Edit. by LEMP Victoria. Comité organizador ICC, A Coruña, Spain, 2005, p.53 (abstract), full text on CD.
ISBN 0-958-46093-0 -
pdf.

 

MIKŠOVSKÝ, M., ZIMOVÁ, R.: Müllerova mapa Čech jako podklad pro I. vojenské mapování ? In: HISTORICKÉ MAPY. Zborník z vedeckej konferencie, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Bratislava, 2005. ISBN 80-968365-7-9, ISSN 1336-6262 - pdf.
 

PEŠŤÁK, J.: Historie a současnost základního výškového bodu Molo Sartorio. In: HISTORICKÉ MAPY. Zborník z vedeckej konferencie, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Bratislava, 2005. ISBN 80-968365-7-9, ISSN 1336-6262 - pdf.

 

PEŠŤÁK, J., ZIMOVÁ, R.: Polohová přesnost objektů na mapách Prvního a Druhého vojenského mapování. Kartografické listy 13/2005, s. 92-100. Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava 2005. ISBN 80-89060-07-2 - pdf.


VEVERKA, B.: Vývoj software pro lokalizaci map II. a III. vojenského mapování. In: HISTORICKÉ MAPY. Zborník z vedeckej konferencie, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Bratislava, 2005. ISBN 80-968365-7-9, ISSN 1336-6262 - pdf.

 

ZIMOVÁ R.: Cartographic analysis of maps from historical military mappings. In Geographical Aspects of Central European Space, Proceedings of 13th International Conference, Brno, 6.-7.9.2005. Ed. H. Svatoňová. Masaryk University Brno, 2005, p.70 (abstrakt), plné znění na CD. ISBN 80-210-3759-8. - pdf.

 ČADA, V.: Geodetické základy státních mapových děl 1. poloviny 19. století a lokalizace do S-JTSK. In: HISTORICKÉ MAPY. Zborník z vedeckej konferencie, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Bratislava, 2005. ISBN 80-968365-7-9, ISSN 1336-6262 -
pdf.

VICHROVÁ, M.,ČADA, V.: Kartografické vyjadřovací prostředky a interpretace obsahu map Druhého vojenského mapování. In: HISTORICKÉ MAPY. Zborník z vedeckej konferencie, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Bratislava, 2005. ISBN 80-968365-7-9, ISSN 1336-6262 - pdf.

 

VICHROVÁ, M.: Státní mapová díla počátku 19. století v současných aplikacích. Diplomová práce. Fakulta aplikovaných věd ZČU, Plzeň, 2004. pdf

 BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K., NEDBAL,V.: Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině. In: Historická geografie 33. Historický ústav AV ČR, Praha, 2005,
s. 397-409. ISSN 0323-0988, ISBN 80-7286-080-1. pdf

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny. ZAHRADA - PARK- KRAJINA, 4/2005, s. 25 - 29. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Praha, 2005. ISSN 1211-1678 - pdf.

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Interpretace map Stabilního katastru pro potřeby krajinné ekologie. Kartografické listy - ročenka Kartografickej spoločnosti SR, ročník (číslo) 13, Bratislava 2005, pp. 25 - 33. ISBN 80-89060-07-2; ISSN 1336-5274.  -
pdf. 16. kartografická konference: Mapa v informační společnosti - program - abstrakta, s. 43, Brno 2005, ISBN 80-7231-015-1; poster.

KŘOVÁKOVÁ,K., BRŮNA, V.: Mapy Stabilního katastru jako zdroj informací pro státní správu a samosprávu. In.: Geoinformatika ve veřejné správě, CD ROM verze, Brno, 2005 -
pdf

BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K.: Analýza změn krajinné struktury s využitím map Stabilního katastru. In: HISTORICKÉ MAPY. Zborník z vedeckej konferencie, Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Bratislava, 2005, s. 27 - 34, ISBN 80-968365-7-9, ISSN 1336-6262 - pdf.
 

top

2004

VEVERKA.B.: Georeferencování map historických vojenských mapování na území ČR. (Georeferencing of the history military mapping on the territory of the Czech Republic). In: GISy ve státní správě. Sborník abstrakt a CD ROM referáty v plném znění. Editor Falt. Invence Litomyšl. Pardubice, 2004. ISBN 80-86143-21,ISSN 1213-4163. - pdf

 

ČADA, V.: Koncepce vedení a údržby digitálního souboru geodetických informací. In: Sborník příspěvků konference 40. Geodetické informační dny, ISBN 80-864-31-5, s. 113-125, Brno 2004. - pdf.

 BRŮNA, V., KŘOVÁKOVÁ,K., NEDBAL,V.:  Analýza krajinných složek na mapách stabilního katastru. In.: Balej, M., Jeřábek, M. (eds.) (2004): Geografický pohled na současné Česko. Acta Universitatis Purkynianae, Studia Geographica VI:, UJEP, Ústí nad Labem, 2004. Str. 289 - 296. ISBN 80-7044-577-7.  pdf.

KŘOVÁKOVÁ,K.: Sledování změn krajinné struktury v povodí horní Blanice s využitím historických mapových podkladů. Diplomová práce. Fakulta životního prostředí UJEP, Ústí nad Labem, 2004.


 

top

 


Aktualizováno: 30. srpna 2007 - ©ariad