I. vojenské mapování (Josefské)

Výškopis

Výškopis
Reliéf je znázorněn pomocí šrafy spádnic ve škále světle šedé až černé barvy, na tmavém podkladě (zpravidla v lesních porostech) jsou kontury reliéfu zvýrazněny tónováním. Výběrově se objevují názvy vrcholů kopců.

Polohopis

Sídla jsou znázorněna jako půdorysy staveb (v případě menších sídel s roztroušenou zástavbou a samostatně stojících budov) a bloková zástavba (v případě sídel městského charakteru) v různých tónech červené. Orientace, půdorysy a přesný počet budov jsou pouze orientační, mohou odpovídat skutečnosti, ale též nemusí.V intravilánu větších sídel se vyskytuje symbol červeného kříže v červeném kruhu nebo půdorysu stavby - jedná se o značení polohy kostela.

Most
Mosty
jsou znázorněny jako červeně vytažené zděné mosty a černě vytažené mosty dřevěné.

Mlýny a vodní kola
Mlýny, vodní pily a hamry
reprezentuje symbol stylizovaného mlýnského kola černé barvy.
 

Kříže
Kříže
jsou znázorňovány pomocí schematizovaného křížku, někdy s patkou připomínající malé „t“. Lze rozlišit kříže dřevěné (černé) a kříže kamenné nebo s podezdívkou (červené). 

Kaple a kostely
Kaple a kostely
jsou reprezentovány buďto červeným plným kruhem o průměru do 2 mm spojeným s rovnoramenným křížem (malé kaple) nebo stylizovanou podobou církevní stavby (věžička s křížkem, kostel) v případě významnějších a větších objektů.


Hrady a zámky jsou zejména na nerektifikovaných sekcích znázorněny schematickým zobrazením (dvě věže spojené hradbou apod.), někdy i jako půdorysy kreslené červenou barvou.

 
Vodní plochy
Vodní plochy
jsou ohraničeny tmavě modrou břehovkou, výplň je světle modrá. S výjimkou velmi malých vodních ploch se objevuje zdobení modrým stínováním na vnitřní straně podél břehovky, a to vlevo a nahoře.
Riziko z hlediska interpretace představují méně kontrastní a stínováním nezvýrazněné malé vodní nádrže a rybníky, jejichž rozloha zřídka přesahuje 1 ha, jež se však v mapě pravidelně vyskytují.

Větší vodní toky

Vodní toky většího významu
jsou znázorněny jako plochy a jejich reprezentace v mapě je identická se zobrazováním vodních ploch.

Menší vodní toky
Potoky a jiné toky o malém průtoku
jsou znázorněny pomocí tmavě modré linky.
Příliš pravidelné meandry jsou v některých případech pouze stylizací těch skutečných a nezachycují skutečný tvar koryta, ale zjednodušují ho (př. Třeboňsko).
 

Mokřady

Zamokřené lesy
Bažiny a mokřady
jsou znázorňovány pomocí neohraničené tmavě modré vodorovné šrafy nepravidelné délky zpravidla na zeleném podkladě. Předpokládá se, že takto byly vyznačována takticky významná bažinatá území, u nichž byl vyloučen přechod.Na některých sekcích nelze vzhledem k jejich poškození či „zestárnutí“ již přesně identifikovat původní rozsah této značky.


Les

Lesní průsek

Řídký les
Les
je znázorněn schematickým symbolem stromů zobrazených zpravidla na tmavě zeleném podkladu. Lze předpokládat, že hustota symbolu stromu odpovídá charakteru porostu, zejména jeho zápoji. Takto lze vylišit dvě základní subkategorie: souvislý lesní porost v zápoji, kde je přítomno tmavě zelené tónování, a pastevní řídkolesy a porostliny, kde jsou symboly umístěny řídce a tónování chybí.
U některých sekcí se projevuje tmavnutí nebo dokonce zčernání tónování, které znesnadňuje čtení dalších mapových symbolů, jako např. výškopisné šrafy nebo symbolů potoků a cest.

Sady a zahrady
 
Sady a zahrady
jsou znázorněny pomocí symbolu stylizovaného stromu nebo keře, většinou pravidelně umísťovaného na sytě zeleném podkladě. Vyskytují se i varianty ohraničené tmavou linkou nebo varianty bez podkladového tónování či varianty, kde stylizovaný strom nebo keř chybí.

 

Vinice
Vinice jsou označovány pravidelně se opakujícím symbolem stylizované révy obepínající svislou lať, a to ve variantách bez tónování, s růžovým nebo s tmavě zeleným podkladem.
 
 
Trvale travní porosty
Trvalé travní porosty (zejm. louky a pastviny)
na vlhkých a mezických stanovištích jsou znázorňovány hráškově zeleným tónováním bez ohraničení. Tento symbol je v mapě mnohdy kombinován se značkou pro mokřady nebo se symboly stylizovaného stromu - v těchto případech můžeme považovat takovou reprezentaci za výraz kontinuálních přechodů a mozaik různých prvků v krajině.
 

Komunikace

Císařské cesty
Komunikace
různého typu jsou reprezentovány liniemi různé tloušťky a barvy. Nejčastěji se objevuje černá linka, vytažená hnědým inkoustem (polní a lesní cesty), dvě rovnoběžné černé linky vyplněné hnědým inkoustem (silnice většího významu); lze nalézt i 1,5-2 mm tlustou linku červené barvy, která znázorňuje síť císařských silnic určených mimo jiné i k dopravě vojsk.
Rozlišení jednotlivých druhů cest je doprovázeno značným rizikem. Důvodem je zejména kolísavá kvalita dochovaných sekcí a ztmavnutí hnědého pigmentu, jímž byly komunikace v mapě kolorovány i problémy s liniovou zelení kolem silnic - někdy nebylo jasné, zda se jedná o důležitou komunikaci nebo o cestu menšího významu osázenou stromy.

Pískovny
Povrchová těžba nerudních surovin (lomy, pískovny apod.) je znázorněna pomocí plošných útvarů tónovaných hnědou, okrovou nebo tmavou cihlově červenou barvou. Strmý okraj těžebního prostoru je někdy zvýrazněn tmavou linií.

 
Ostatní
plocha
Obdělávaná pole, úhor a ostatní zemědělská půda (tj. zejména pastviny na suchých stanovištích) jsou ponechány v barvě podkladu.

zpět