II. vojenské mapování (Františkovo)

Výškopis

Výškopis
Podobně jako v případě 1. vojenského mapování je zde užito šrafy spádnic v odstínech od světle šedé až po černou barvu, přičemž intenzita šrafy reflektuje svažitost terénu. Není užito tónování.

Polohopis

Sídla, stavby
Sídla jsou znázorněna jako červené půdorysy budov s černými doplňky, místy stínováním. Půdorysy jsou zakreslovány s větší přesností oproti 1. vojenskému mapování. Některé stavby jsou zakresleny pouze černou barvou. Je možné se domnívat, že červeně byla zakreslena zděná stavení a černě čistě dřevěné spíše hospodářské budovy. Tento předpoklad je však nutné verifikovat dalším studiem.

Mlýny a vodní kola
Mlýny, vodní pily a hamry reprezentuje symbol stylizovaného mlýnského kola černé barvy.

Kříže
Kříže jsou reprezentovány černými stylizovanými křížky, někdy doplněnými patkou nebo symbolem stylizovaného křížku na podstavci.

Vodní plochy
Vodní plochy jsou vylišeny tmavě modrou břehovkou a světle modrou výplní. U rybníků lze pozorovat tmavě zvýrazněné hráze a symboly výpustí. Letněné rybníky nebo zarůstající vodní plochy někdy ve výplni obsahují opakující se symbol stylizované křoviny doplněné místy skvrnami hráškově zeleného tónování.
V dochovaných sekcích se lze místy setkat s vyblednutím modré výplně až k barvě podkladu a ztmavnutím břehovky, takže na první pohled nelze vodní plochu identifikovat. U rybníků však lze bez problémů identifikovat hráze, u významnějších vodních ploch je potom objekt doplněn popisem.

Větší vodní toky
Významné vodní toky
jsou zakresleny stejně jako vodní plochy tmavě modrými liniemi se světle modrou výplní.

Menší vodní toky
Potoky a jiné toky o malém průtoku jsou reprezentovány tmavě modrými liniemi. Na některých sekcích došlo ke zčernání modrého pigmentu, takže hrozí záměna za linie znázorňující cesty nebo ohraničující jednotlivé kultury a zejména v místech, kde je přítomné tónování, může dojít k záměně za komunikaci menšího významu.

Mokřady

Zamokřené lesy
Bažiny a mokřady jsou podobně jako u 1. vojenského mapování znázorněny nepravidelnou vodorovnou šrafou tmavě modré barvy bez ohraničení, někdy doplněnou světle zeleným tónováním nebo symboly vegetace.

Les

Řídký les
Les je reprezentován plochami šedozelené či hnědozelené barvy, místy doplněnými symbolem jehličnatého nebo listnatého stromu (podle typu převládající dřeviny).

Louky
Louky
jsou znázorněny světle (hráškově) zelenou barvou, která může nabývat různé sytosti.

Pastviny
Pastviny
jsou znázorněny tyrkysově zelenou barvou.


Sady a zahrady
Sady a zahrady jsou znázorněny sytě zelenou barvou, někdy doplněnou symbolem stromu či keře. V případě zahrad v intravilánu sídel je někdy symbol doplněn o tmavé ohraničení.
V některých případech hrozí záměna sytě modrozelených zahrad s plochami pastvin.

Vinice
Vinice jsou znázorněny v plochách ohraničených tmavou úzkou linkou s výplní světle růžovým tónováním, někdy doplněnou stylizovaným prvkem keře vinné révy v pravidelném intervalu nebo se vyskytujícím ojediněle. Někdy tónování a ohraničení chybí.

Skály
Skalní stěny a skaliska jsou reprezentována ostře ohraničenými světle hnědě tónovanými polygony s nepravidelnou výplní skvrnami tmavě hnědé a černé barvy.

Polní cesta

Spojovací cesta

Komunikace - čerchovaná

Komunikace - čárkovaná

Komunikace poštovní - hlavní

Císařské cesty
Komunikace jsou znázorněny pomocí čárkovaných, čerchovaných a plných čar v černé barvě, vytažené hnědým inkoustem. Významné trasy a tzv. komerciální silnice jsou značeny rovnoběžnými plnými čarami černé barvy s hnědou výplní. Císařské silnice jsou znázorňovány jako tři rovnoběžné červené linie, přičemž prostřední je obvykle silněji vytažená.

Železnice

Železniční tratě jsou značeny dvěma souběžnými tmavě modrými liniemi vyplněnými sytě modrou barvou.

Pískovny
Povrchová těžba nerudních surovin (lomy, pískovny apod.) je stejně jako na 1. vojenském mapování znázorněna pomocí plošných útvarů tónovaných hnědou, okrovou nebo tmavou cihlově červenou barvou. Strmý okraj těžebního prostoru je někdy zvýrazněn tmavou linií.

Ostatní plocha
Obdělávaná pole a ostatní zemědělská půda jsou ponechány v barvě podkladu. Pole jsou dělená na jednotlivé lány.

zpět