přeskočit navigaci

  O projektu:  

Záměr a postup řešení grantu

Posláním projektu je vytvořit a zveřejnit ucelený soubor informací o lokalizaci a vlastnostech vybraných nerostných surovin potenciálně vhodných pro obnovu památek, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování státní správy i dalších subjektů zabývajících se obnovou kulturního dědictví. Bude se jednat o nástroj určený ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví a tedy i zkvalitnění současného systému péče o památky. Využívání výsledků předkládaného projektu přispěje k uchování hodnot kulturního dědictví pro další generace.

Cílem projektu je identifikovat, zmapovat a charakterizovat tuzemské surovinové zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek. Cíl bude naplněn:
 • vytvořením specializované mapy těžených ložisek dekoračního kamene, písku a vápenců,
 • výběrem či vývojem vhodných analytických a zkušebních metod,
 • odběrem vzorků nerostných surovin,
 • charakterizací odebraných vzorků,
 • podrobným popisem vlastností důležitých pro rozhodování o vhodnosti materiálu pro obnovu památky,
 • zveřejněním výsledků řešení projektu.
Dosažením uvedeného cíle projetu bude vytvořen podklad pro zkvalitnění péče o nemovité i movité kulturní dědictví dle tematické priority 1.1. a 1.2. a budou identifikovány a detailně popsány regionální zdroje historických materiálů v souladu s tematickou prioritou 3.3. Konečného cíle projektu bude dosaženo postupně, naplňováním následujících dílčích cílů:
 • vytvoření souboru ověřených zkušebních a analytických metod,
 • příprava databázového prostředí a grafického uživatelského rozhraní,
 • postupná identifikace ložisek těžených surovin po jednotlivých regionech,
 • postupné zdokumentování ložisek surovin po jednotlivých regionech, odběr vzorků a stanovení jejich chemických, fyzikálních i aplikačních vlastností,
 • zveřejnění získaných dat vytvořením interaktivní specializované mapy v prostředí internetového mapového serveru a knižním vydáním.
(přidáno 6. června 2011)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster