přeskočit navigaci

  O projektu:  

Záměr a postup řešení grantu

Cílem projektu je vytvořit ucelený informační systém zahrnující komplexní historický vývoj Ústeckého kraje, jehož současný stav je ovlivněn těžební činností, vysidlováním obyvatel a velkými změnami krajiny. Cíle bude naplněn pomocí následujících kroků:
  • georeferencování starých map (I., II. a III. vojenské mapování, Císařské otisky stabilního katastru, Státní mapa odvozená 1:5000) včetně vytvoření metodiky pro jejich georeferencování
  • fotogrammetrickým zpracováním historických leteckých snímků do podoby ortofoto a digitálních modelů terénu
  • tvorba digitálních modelů terénu zachycující původní (před započetím těžbu uhlí) reliéf Mostecké pánve z leteckých snímků a vrstevnic
  • rekonstrukce původní hydrografické sítě Mostecké pánve
  • vektorové interpretace obcí zaniklých po roce 1945 (vlivem těžby uhlí, výstavbou přehrad, vysídlením)
  • vytvoření databáze informací o zaniklých obcích, významných stavbách, parcích, stromořadí včetně autentických fotografií
  • všechna tato data shromáždit a propojit v informačním systému, který bude přístupný přes webové rozhraní jako interaktivní internetová aplikace, a dále jako WMS (Web Mapping Services) vrstvy použitelné v Geografických informačních systémech.
  • (přidáno 17. ledna 2012)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster