přeskočit navigaci

  O projektu:   

Oficiální www stránky projektu

Cíle projektu

 • Metodika věcného třídění a zpracování historických knihovních fondů
 • Metodika věcného třídění a zpracování historických grafických sbírek
 • Metodika mikroklimatu knihovních fondů
 • Uspořádání výstavy "200 let od povýšení na opatství"
 • Uspořádání výstavy "Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše"
 • Uspořádání výstavy "Rajhradský klášter – katolické útočiště v době husitské"
 • Příprava 5 specializovaných map historického obrazu krajiny
 • Metodika 3D dokumentace a vizualizace památkových objektů
 • Návrh nové technologie pro 3D virtuální prezentaci památkových objektů
 • Vydání odborných monografií k problematice rajhradského kláštera a jeho
 • dějin

O projektu

Projekt je zaměřen na zpřístupnění kulturního dědictví vyplývajícího z činnosti benediktinského kláštera v Rajhradě; tento nejstarší moravský klášter, založený kolem poloviny 11. století českým knížetem Břetislavem, představoval ve svých počátcích nejprve důležitou kolonizační a christianizační instituci. Postupem času byl sice správně podřízen benediktinskému klášteru v Praze - Břevnově, na poli kulturního a vědeckého působení zůstal ale nadále samostatnou institucí, která dokonce v mnohém převyšovala i klášter břevnovský. V období husitských válek byl dokonce útočištěm pro příslušníky českých řádových domů, které husité napadli a vyplenili. Od 17. století se pak v Rajhradě souvisle rozvíjí zájem o vědu a kulturu, který jde ruku v ruce mimo jiné i s monumentální barokní přestavbou dle plánu Giovanni Santiniho Aichela. V 19. století pak tento kulturní mecenát a vědecká činnost vrcholí v několika vydavatelských projektech a v rozsáhlých knihovních a muzejních sbírkách.

Přestože tedy rajhradské opatství patří mezi přední kulturní a vědecké instituce na Moravě s bohatými odbornými kontakty, nebyla mu dosud věnována adekvátní vědecká pozornost. V posledních letech se sice započalo se zpřístupněním knihovního fondu formou elektronického katalogu, v loňském roce ovšem tato práce uvízla z důvodu zdravotně-technických překážek na mrtvém bodě. Přitom rajhradská klášterní knihovna představuje jeden z mála kompletně dochovaných klášterních fondů a tudíž ideální fond, na jehož základě je možno rozpracovat metodiku věcného třídění historické teologické literatury, která je zde zastoupena jak po celé období knihtisku, tak i napříč jednotlivými teologickými obory.

Jedním z klíčových problémů, který dosud nebyl řešen, je metodika věcného popisu a zpracování historických knihovních a grafických fondů. Vhledem k zaměření knihovního fondu bude z toho metodicky zpracována pouze oblast teologické literatury MZK tak v rámci projektu zpracuje dvě metodiky věcného popisu 1) starých tisků z oblasti teologické literatury a 2) historické grafiky. Obě metodiky budou vycházet z pravidel zpracování AACR, ale budou tvořeny již i s ohledem na pravidla RDA. Metodika z oblasti mykologie a mikroklimatu knihovního historického fondu pak bude zpracována MU/LF a její podstatou bude působení v knihách se vyskytujících plísní mimo jiné i na zdraví člověka. Třetí z partnerů projektu UJEP/FŽP připraví metodiku 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů a poloprovoz - návrh nové technologie pro 3D virtuální prezentaci památkových objektů.

Bohatý knihovní a sbírkový fond, nepřehlédnutelné místo mezi moravskými kláštery a soustavná odborná práce především na poli historickém a historiografickém rajhradských benediktinů se dosud nedočkala souhrnného zpracování a představení odborné a laické veřejnosti. Ani předkládaný čtyřletý projekt není s to představit všechny aspekty historického vývoje a všechny oblasti působení rajhradského kláštera. Pro uspořádání výstav tak byly vybrány tři zajímavé a rozsáhlé okruhy, které jsou s to nastínit podstatu rajhradského kláštera jako kulturního fenoménu. Jedná se o výstavy:1) 200 let od povýšení na benediktinské opatství, 2) Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše a 3) Rajhradský klášter – katolické útočiště v době husitské. Příprava všech tří výstav spadá do odborného pole MU/FF.

Vydání odborných publikací (MZK):kniha shrnující problematiku dějin kláštera od roku 1813 v českém a německém jazyce; odborná kniha postihující problematiku rajhradského mecenátu v oblasti muzikologie vydaná v českém jazyce a německým a anglickým shrnutím; katalog sbírky grafik z původního rajhradského klášterního muzea, vydaná v českém jazyce s německým a anglickým překladem úvodní studie. Na oblast výstav v projektu navazuje další forma prezentace výzkumu a tou je vydávání odborných publikací (MZK,MU/FF,MU/LF). Vedle vlastních výstavních katalogů budou vydány odborné monografie postihující do větší hloubky některá z nastíněných témat, např. fenomén rajhradského sběratelství a podpory vědeckých aktivit, problematika rajhradského mecenátu v oblasti dějin umění, problematika dějin kláštera v období husitství, katalog sbírky grafik rajhradského kláštera, rajhradský hudební mecenát.

Samostatnou formou prezentace Rajhradu jako kulturního fenoménu bude 3D virtuální model vybraných objektů (částí) kláštera (UJEP/FŽP), tedy vizualizace prostorových dat ve formě 3D interaktivního modelu v prostředí internetu. Na základě geodetických, fotografických (fotogrammetrických) metod a metody 3D laserového skenování bude provedena digitální dokumentace exteriéru a interiérů kláštera s cílem vytvoření 3D modelů, včetně informační databáze. Znalost časoprostorového vývoje krajiny je důležitým podkladem pro její studium v mnoha oborech. Na základě starých kartografických děl bude realizována aplikace v prostředí mapového serveru, která bude zobrazovat vývoj a změny krajiny v okolí kláštera v Rajhradu.

(přidáno 18. ledna 2012)

 
© Fakulta životního prostředí
webmaster